Το Δίκτυο μας

Hellenic Media Group is a Journalists’ Network of Information consisting of Volunteers, Journalists and CyberJournalists. Our Network was founded by volunteers of the Cosmopolis Organic Movement.

Our goal is to promote the cultural image of Greece, the cultivation of volunteerism, the promotion and strengthening of all kinds of positive individual and collective voluntary actions., that strengthen the cohesion of our social fabric and prompt solidarity among citizens.

Activities of the HELLENIC MEDIA GROUP. 1. The promotion of cultural events: Museum events, theatrical performances, music/sporting/voluntary events, exhibitions (of books, food, security, music & sound, sports, etc.) 2. The promotion of Voluntary Actions: HELLENIC MEDIA GROUP supports all forms of voluntary actions on an individual and collective levelα.

Το Hellenic Media Group είναι ένα Δημοσιογραφικό Δίκτυο Ενημέρωσης το οποίο αποτελείται από Εθελοντές, Δημοσιογράφους και Κυβερνογράφους (CyberJournalist).

Το Δίκτυό μας ξεκίνησε από εθελοντές της Κίνησης Οργανικότητας Κοσμόπολις.

Σκοπός μας είναι η προώθηση της πολιτιστικής εικόνας της Ελλάδος, η καλλιέργεια του εθελοντισμού, η προβολή και ενίσχυση κάθε είδους θετικών εθελοντικών δράσεων, ατομικών και συλλογικών που δυναμώνουν την συνοχή του κοινωνικού μας ιστού και την αλληλεγγύη των πολιτών.

Δραστηριότητες του HELLENIC MEDIA GROUP. 1. Προβολή πολιτιστικών γεγονότων: Εκδηλώσεις μουσείων, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές διοργανώσεις, αθλητικά γεγονότα, εθελοντικά δρώμενα, εκθέσεις ( βιβλίων, τροφίμων, ασφαλείας, μουσικής & ήχου, αθλητικές κ.λ.π.)

2. Προβολή Εθελοντικών Δράσεων : Η HELLENIC MEDIA GROUP στηρίζει όλες τις μορφές εθελοντικών δράσεων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο