ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ Οι Φορείς δικτύων ύδρευσης πόλεων, οικισμών και λοιπών περιοχών (ΕΥΔΑΠ, ΟΤΑ, κλπ)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ

Οι Φορείς δικτύων ύδρευσης πόλεων, οικισμών και λοιπών περιοχών (ΕΥΔΑΠ, ΟΤΑ, κλπ), δηλαδή τα πρόσωπα, οργανισμοί ή Αρχές που ορίζονται για να προμηθεύουν νερό για ανθρώπινη κατανάλωση, υποχρεούνται να τοποθετούν πυροσβεστικά υδροστόμια με δαπάνες τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της οικείας πυροσβεστικής υπηρεσίας και να διαθέτουν δωρεάν νερό για τις ανάγκες πυρόσβεσης και την πραγματοποίηση πυροσβεστικών ασκήσεων. Για το σκοπό αυτό εγγράφουν υποχρεωτικά στον ετήσιο προϋπολογισμό εξόδων τους τις απαραίτητες πιστώσεις. 


Περαιτέρω σε δίκτυα ύδρευσης που λειτουργούν με πρωτοβουλία ιδιωτών τοποθετούνται πυροσβεστικά υδροστόμια με μέριμνα των τεχνικών υπηρεσιών των κατά τόπους περιφερειών, ύστερα από πρόταση των πυροσβεστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση δημοσίων έργων. Οι δαπάνες εγκατάστασης και κατανάλωσης νερού για τις πυροσβεστικές ανάγκες βαρύνουν το δημόσιο (παρ. 8 του άρθρου 2 του ν.1590/1986).
Οι ∆ιοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ορίζουν τριµελή επιτροπή για τον έλεγχο των υδροστοµίων της περιοχής τους. Την επιτροπή αποτελούν ένας (1) Πυρονόµος και δύο (2) κατώτεροι υπάλληλοι. Για τον έλεγχο που ενεργείται, κατά την κρίση του οικείου ∆ιοικητή, συντάσσεται από την επιτροπή πρακτικό στο οποίο εµφανίζεται η κατάσταση και η καλή λειτουργία ή µη των υδροστοµίων, το οποίο και υποβάλλεται αρµοδίως για τα περαιτέρω (Άρθρο 40 ΠΔ 210/26-6-1992) .
Η έκδοση σχετικών οδηγιών, για την πύκνωση παρακολούθηση και καλή λειτουργία των πυροσβεστικών υδροστομίων είναι αρμοδιότητα της Δ/νση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων του ΠΣ (Ν 4249/2014) .
Ο ∆ιοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οφείλει να γνωρίζει την περιοχή ευθύνης του, τα σηµεία εγκατάστασης των υδροστοµίων (Άρθρο 17 ΠΔ 210/26-6-1992). Επίσης και ο οδηγός των πυροσβεστικών οχημάτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, έχει την υποχρέωση να γνωρίζει καλά τους δρόµους και τις τοποθεσίες των υδροστοµίων (Άρθρο 44 ΠΔ 210/26-6-1992).
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου της ΕΥΔΑΠ ισχύουν τα εξής (ΦΕΚ 552 B/2009):
παρ. 8 του άρθρου 2
Τα πυροσβεστικά υδροστόμια είναι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πυρόσβεση και πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων. Τοποθετούνται σε αγωγούς διαμέτρου από 150χλστ. και άνω και συντηρούνται από την ΕΥΔΑΠ.
Η θέση εγκατάστασης του πυροσβεστικού υδροστομίου εγκρίνεται από την αρμόδια πυροσβεστική Υπηρεσία.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ή τους για άλλες χρήσεις πλην κατάσβεσης πυρκαγιάς ή πλήρωσης πυροσβεστικών οχημάτων.
παρ. 1 του άρθρου 4
Η χρήση πυροσβεστικών κρουνών για λοιπές χρήσης πλην της κατάσβεσης (πχ πλήρωσης βυτιοφόρων οχημάτων κλπ) και γενικά κάθε επέμβαση η οποία αποσκοπεί στη λήψη μη τιμολογούμενου νερού, θεωρείται λαθραία υδροληψία και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 372 του Ποινικού Κώδικα.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου της ΕΥΑΔΘ ισχύουν τα εξής(ΑΔΑ: ΒΙ65Ο4-2ΧΨ):
Η ΕΥΑΘ Α.Ε. αναλαµβάνει την υποχρέωση τοποθέτησης και συντήρησης των υπέργειων υδροστοµίων πυρκαγιάς, εφόσον ζητήσουν τούτο οι αρµόδιοι Φορείς (∆ήµοι) σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Η τοποθέτηση των εν λόγω υδροστοµίων, γίνεται εφόσον το δίκτυο διανοµής κρίνεται κατάλληλο από την αρµόδια υπηρεσία της ΕΥΑΘ Α.Ε. Σε αντίθετη δε περίπτωση, είναι δυνατόν να κατασκευαστεί νέο δίκτυο µε δαπάνη των ενδιαφεροµένων. Η αξία των παραπάνω υδροστοµίων, τα απαιτούµενα υλικά ως και η δαπάνη της εργασίας τοποθέτησης αυτών βαρύνουν τους ενδιαφεροµένους και ο συνολικός λογ/σµός ενσωµατώνεται ισόποσα στους δύο επόµενους λογ/σµούς κατανάλωσης νερού.
Υποχρεώσεις δήμων
Οι δήμοι, οι κοινότητες ή σύνδεσμοι κοινοτήτων, στους οποίους ιδρύονται Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί ή Κλιμάκια, αναλαμβάνουν μεταξύ άλλων – και τις παρακάτω υποχρεώσεις:
Να τοποθετούν πυροσβεστικά υδροστόμια και να παρέχουν νερό στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν.1590/1986 (Ν. 1951/1991, άρθρο 6).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Archive

popular