ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Newsletter 05/06 - 11/06 Committee and political group meetings in Brussels

Newsletter 05/06 - 11/06
Committee and political group meetings in Brussels

Refugees in Italy

Migration
Civil Liberties Committee MEPs will assess the current situation of refugees and migrants in Italy, which is the main arrival point in the EU since the closure of the Balkan route and the EU-Turkey deal, as well as possible measures to improve it. MEPs will also discuss how to protect children during migration with the Commission.
Thursday

Bolivia’s President

Evo Morales
Evo Morales will meet members of the Foreign Affairs Committee and Human Rights Subcommittee, plus the Delegation to Latin America, in the morning. He will also have a bilateral meeting with EP President Antonio Tajani.
Thursday

Eurocorps

Refugee centre

This infoclip illustrates a military exercise of the Eurocorps in Alsace (France).
These new stockshots show the organisation of a Refugee centre in Antwerp, Belgium.
Check the EP archives for added value to your coverage of current affairs.

Roaming

Juan Evo MORALES

As from 15 June 2017, mobile users travelling in the EU will be able to call, text or surf without paying any extra charges. It was 10 years ago that the first regulation on roaming was approved by the European Parliament.
On 15 May 2006, Evo Morales, President of Bolivia, addressed the hemicycle in Strasbourg.

Ενημερωτικό δελτίο 05.06 - 11.06
Επιτροπής και των πολιτικών ομάδων συναντήσεις στις Βρυξέλλες

Πρόσφυγες στην Ιταλία

Μετανάστευση
Πολιτικών ευρωβουλευτές Επιτροπή Ελευθεριών θα αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών στην Ιταλία, η οποία είναι το κύριο σημείο άφιξης στην ΕΕ από το κλείσιμο της βαλκανικής οδού και την συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, καθώς και τα πιθανά μέτρα για τη βελτίωσή του. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν επίσης τον τρόπο για την προστασία των παιδιών κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης με την Επιτροπή. 
Πέμπτη 

Ο Πρόεδρος της Βολιβίας

Έβο Μοράλες
Έβο Μοράλες θα συναντηθούν με μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της υποεπιτροπής, καθώς και της Αντιπροσωπείας της στη Λατινική Αμερική, το πρωί. Θα έχει επίσης διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΚ Antonio Tajani. 
Πέμπτη 

Eurocorps

κέντρο Προσφύγων

Αυτό infoclip απεικονίζει μια στρατιωτική άσκηση των Eurocorps στην Αλσατία (Γαλλία).
Αυτές οι νέες Stockshots δείχνουν την οργάνωση ενός κέντρου για τους Πρόσφυγες στην Αμβέρσα του Βελγίου.
Ελέγξτε τα αρχεία του ΕΚ για την προστιθέμενη αξία για την κάλυψη σας για τις τρέχουσες υποθέσεις.

Περιαγωγή

Juan Έβο Μοράλες

Από τις 15 Ιουνίου 2017, τα κινητά τους χρήστες που ταξιδεύουν στην ΕΕ θα είναι σε θέση να καλέσετε, κείμενο ή να σερφάρετε χωρίς την καταβολή επιπλέον χρεώσεις. Ήταν πριν από 10 χρόνια ότι ο πρώτος κανονισμός για την περιαγωγή εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Στις 15 Μαΐου 2006, Έβο Μοράλες, πρόεδρος της Βολιβίας, ασχολήθηκε με το ημικύκλιο στο Στρασβούργο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Archive

popular