ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Newsletter 29/05 - 04/06 Plenary session and Committee meetings in Brussels

Newsletter 29/05 - 04/06
Plenary session and Committee meetings in Brussels

Anti-Semitism/fundamental rights

Anti-Semitism
The recent rise of anti-Semitism in Europe and possible counter-measures will be discussed with the Commission and the Council on Wednesday. MEPs will vote on a resolution on Thursday and will also vote to extend the powers of the EU Agency for Fundamental Rights to include EU and member states’ measures in police and judicial cooperation.
Wednesday

Czech Republic abuse of media

Czech Republic
Concern over reports on alleged political pressure exercised on media has led MEPs to put the issue on the agenda for a debate with the Commission.
Thursday

Taxation/Hearing with President Juncker

Panama papers
The Inquiry Committee into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion (PANA) will ask European Commission President and former Luxembourg Prime Minister and Finance Minister Jean-Claude Juncker about ongoing and upcoming Commission initiatives in the fight against money laundering and tax evasion, as well as on Luxembourg cooperation with the EU.
Tuesday

ECB President Mario Draghi

Mario Draghi
The Committee on Economic and Monetary Affairs will hold a Monetary Dialogue with ECB President Mario Draghi. A further debate with Mr Draghi will take place in his capacity as Chair of the European Systemic Risk Board.
Monday

CO2 emissions

Emission
New binding CO2 emission ceilings for agriculture, transport, waste and construction sectors will be up for a vote in the Environment Committee. Ceilings would be specified for each Member state for 2020-2030, with the aim of a reduction of at least 30% by 2030 across the EU. 
Tuesday

Panama papers

Judaism

This Infoclip presents views of the buidling hosting Mossack Fonseca and news articles regarding the Panama Papers case.
This infoclip illustrates a Jewish ceremony during weekday morning prayer.
Ενημερωτικό δελτίο 29/05 - 04/06
Οι συνεδριάσεις ολομέλειας συνεδρία και της Επιτροπής στις Βρυξέλλες

Ο αντισημιτισμός / τα θεμελιώδη δικαιώματα

Αντισημιτισμός
Η πρόσφατη άνοδος του αντισημιτισμού στην Ευρώπη και τις πιθανές αντίμετρα θα συζητηθούν με την Επιτροπή και το Συμβούλιο την Τετάρτη. Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν για ένα ψήφισμα την Πέμπτη και θα ψηφίσει επίσης να επεκτείνει τις αρμοδιότητες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ώστε να περιλαμβάνει μέτρα των κρατών μελών στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας της ΕΕ και. 
Τετάρτη 

Τσεχική Δημοκρατία κατάχρηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης

Τσεχική Δημοκρατία
Ανησυχία για τις εκθέσεις σχετικά με υποτιθέμενη πολιτική πίεση που ασκείται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει οδηγήσει τους ευρωβουλευτές να θέσει το θέμα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση με την Επιτροπή. 
Πέμπτη 

Φορολογία / ακρόαση με τον Πρόεδρο Juncker

χαρτιά του Παναμά
Η επιτροπή έρευνας για το ξέπλυμα χρήματος, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής (PANA) θα ζητήσει από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου και υπουργός Οικονομικών, Jean-Claude Juncker σχετικά με τρέχουσες και τις επερχόμενες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της φοροδιαφυγής, καθώς και και για το Λουξεμβούργο συνεργασία με την ΕΕ.
Τρίτη

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Mario Draghi

Mario Draghi
Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής θα πραγματοποιήσει νομισματικού διαλόγου με τον Πρόεδρο της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι. Μια περαιτέρω συζήτηση με τον κ Draghi θα πραγματοποιηθεί υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. 
Δευτέρα

των εκπομπών CO2

Εκπομπή
Νέα δεσμευτικά ανώτατα όρια εκπομπών CO2 για τους τομείς της γεωργίας, των μεταφορών, των αποβλήτων και η κατασκευή θα είναι για ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Τα ανώτατα όρια θα πρέπει να καθορίζεται για κάθε κράτος μέλος για το 2020-2030, με στόχο τη μείωση κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030 σε όλη την ΕΕ. 
Τρίτη

χαρτιά του Παναμά

ιουδαϊσμός

Αυτό Infoclip παρουσιάζει τις απόψεις του στο κτήριο που φιλοξενεί Mossack Fonseca και άρθρα σχετικά με την υπόθεση του Παναμά έγγραφα.
Αυτό infoclip απεικονίζει μια εβραϊκή τελετή κατά τη διάρκεια της εργάσιμης μέρας πρωινή προσευχή.
,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Archive

popular