Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Newsletter 01/05 - 07/05 Committee meetings in Brussels

Newsletter 01/05 - 07/05
Committee meetings in Brussels

NATO

NATO
NATO Secretary-General Jens Stoltenberg and Foreign Affairs Committee and Security and Defence Sub-committee MEPs will debate EU-NATO relations and preparations for the 25 May NATO summit.
Wednesday

Brexit

Verhofstadt
Members of the Constitutional Affairs Committee will discuss the preparation for the Brexit negotiations with Guy Verhofstadt, Parliament's coordinator for the negotiations on the UK withdrawal from the EU.
Wednesday

Anti-money laundering

 
A blacklist of non-EU countries at risk of hosting money-laundering practices will be up for a vote in the Economic and Monetary Affairs and Civil Liberties committees. Parliament in January rejected a previous Commission proposal for a blacklist, saying it fell far short of its objective and asking that territories that facilitate fiscal crime be included. 
Wednesday

House of European History

Eurocorps

The House of European History will have its inauguration next week. In this timelapse video, discover the renovation of the building which will host the exhibition.
Eurocorps is an intergovernmental military corps stationed in Strasbourg. This infoclip illustrates one military exercise of this force.
Check the EP archives for added value to coverage of current affairs.

Charlemagne Prize

Robert Schuman

The British historian Timothy Garton Ash will receive the International Charlemagne Prize of Aachen on 25 May 2017. One year ago, Pope Francis was awarded the prize in recognition of his efforts at global peace and cross-cultural understanding.
Europe Day, held on 9 May each year, celebrates peace and unity in Europe. The date marks the anniversary of the historical Schuman declaration. At a speech in Paris in 1950, Robert Schuman, the then French foreign minister, set out his idea for a new form of political cooperation in Europe.
Ενημερωτικό δελτίο 01.05 έως 07.05
Συνεδριάσεις της επιτροπής στις Βρυξέλλες

του ΝΑΤΟ

του ΝΑΤΟ
Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας και Άμυνας ευρωβουλευτές Υπο-επιτροπή θα συζητήσει τις σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ και τις προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής της 25ης Μάη του ΝΑΤΟ. 
Τετάρτη 

Brexit

Verhofstadt
Τα μέλη της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων θα συζητηθεί η προετοιμασία για τις διαπραγματεύσεις Brexit με τον Guy Verhofstadt, συντονιστής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. 
Τετάρτη

καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

& Amp? Nbsp?
Η μαύρη λίστα των χωρών που δεν ανήκουν στην ΕΕ σε κίνδυνο της φιλοξενίας πρακτικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα είναι για μια ψήφο στις Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και Πολιτικών Ελευθεριών επιτροπές. Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο απέρριψε προηγούμενη πρόταση της Επιτροπής για μια μαύρη λίστα, λέγοντας ότι υπολείπονταν κατά πολύ του στόχου της και ζητώντας να συμπεριληφθούν τα εδάφη που διευκολύνουν φορολογικά εγκλήματα. 
Τετάρτη

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Eurocorps

Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας θα έχουν τα εγκαίνιά του την επόμενη εβδομάδα. Σε αυτό το timelapse βίντεο, ανακαλύψτε την ανακαίνιση του κτιρίου που θα φιλοξενήσει την έκθεση.
Eurocorps είναι μια διακυβερνητική στρατιωτικό σώμα που σταθμεύουν στο Στρασβούργο. Αυτό infoclip απεικονίζει μία στρατιωτική άσκηση αυτής της δύναμης. 
Ελέγξτε τα αρχεία του ΕΚ για την προστιθέμενη αξία για την κάλυψη της επικαιρότητας.

Βραβείο Καρλομάγνου

Robert Schuman

Ο Βρετανός ιστορικός Timothy Garton Ash θα λάβει το Διεθνές Βραβείο Καρλομάγνου του Άαχεν στις 25 Μαΐου 2017. Πριν από ένα χρόνο, ο Πάπας Francis απονεμήθηκε το βραβείο σε αναγνώριση των προσπαθειών του για την παγκόσμια ειρήνη και την διαπολιτισμική κατανόηση.
Ημέρα της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου κάθε χρόνο, γιορτάζει την ειρήνη και την ενότητα στην Ευρώπη. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής δήλωσης Schuman. Σε ομιλία του στο Παρίσι το 1950, ο Robert Schuman, ο τότε υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, που ορίζονται ιδέα του για μια νέα μορφή πολιτικής συνεργασίας στην Ευρώπη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Archive

popular