ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Ενημερωτικό δελτίο 10/04 - 16/04 Συνεδριάσεις της επιτροπής στις Βρυξέλλες

Newsletter 10/04 - 16/04
Committee meetings in Brussels

Syria

Syria
The latest developments in in Syria and the results of the Brussels Donor conference held on 4-5 April will be debated by the Foreign Affairs Committee MEPs. 
Monday

Migration/return policy

Migration
The return of migrants without a right to stay in the EU is up for a Civil Liberties Committee debate with the Commission, which recently proposed reforms to the existing rules.
Tuesday

European Central Bank annual report

ECB
Members of the Economic and Monetary Affairs Committee will hold an exchange of views with the Vice-President of the European Central Bank Vitor Constâncio, following his presentation of the Annual report 2016.
Monday

The European Institutions and bodies - The European Central Bank

Food wastage

This infoclip illustrates: Exterior and interior views of the ECB buildings in Frankfurt; a meeting of the Governing Council of the ECB; Mario DRAGHI, ECB President participating in a press conference; a meeting of the ECB Governing Council in Brdo.
This infoclip illustrates: Waste firm Valorest (Trucks uploading, recycle process - France), Supermarket (general views, collection of food to be thrown away - France), man and woman at home checking the expiration date.
Check the EP archives for added value to coverage of current affairs.
Ενημερωτικό δελτίο 10/04 - 16/04
Συνεδριάσεις της επιτροπής στις Βρυξέλλες

Συρία

Συρία
Οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία και τα αποτελέσματα της διάσκεψης των δωρητών στις Βρυξέλλες που πραγματοποιήθηκε στις 4-5 Απρίλιο θα συζητηθεί από τους ευρωβουλευτές της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. 
Δευτέρα

Μετανάστευση / πολιτική επιστροφής

Μετανάστευση
Η επιστροφή των μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ είναι για μια συζήτηση Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών με την Επιτροπή, η οποία πρότεινε πρόσφατα μεταρρυθμίσεις των υφιστάμενων κανόνων. 
Τρίτη

ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

ΕΚΤ
Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής θα πραγματοποιήσει ανταλλαγή απόψεων με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Vitor Constâncio, μετά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης 2016. 
Δευτέρα

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της - Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

σπατάλη τροφίμων

Αυτό infoclip επεξηγεί: Εξωτερική και εσωτερική θέα στα κτίρια της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη? η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ? Mario Draghi, πρόεδρος της ΕΚΤ που συμμετέχουν σε συνέντευξη τύπου? η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στο Brdo.
Αυτό infoclip επεξηγεί: εταιρεία Αποβλήτων Valorest (Φορτηγά μεταφόρτωση, ανακύκλωση διαδικασία - Γαλλία), σούπερ μάρκετ (γενικές απόψεις, συλλογή τροφίμων που πρέπει να πεταχτούν - Γαλλία), άνδρας και γυναίκα στο σπίτι τον έλεγχο της ημερομηνίας λήξης. 
Ελέγξτε τα αρχεία του ΕΚ για την προστιθέμενη αξία για την κάλυψη της επικαιρότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Archive

popular