ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ATHENS FLYING WEEK

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Newsletter 13/02 - 19/02 Plenary session and committee meetings in Strasbourg

Newsletter 13/02 - 19/02
Plenary session and committee meetings in Strasbourg

Canada's Prime Minister

Canadas Prime Minister
Justin Trudeau will address the full Parliament on Thursday at 11.00. It is the first-ever visit by a Canadian Prime Minister to the European Parliament.
Thursday

CETA final vote

CETA
Parliament will vote on the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) on Wednesday, after a morning debate on the landmark deal, which aims to boost goods and services trade and investment flows. Lead MEPs will hold a joint press conference with Trade Commissioner Cecilia Malmström after the vote, at 14.00.
Wednesday

Combatting terrorism

Terrorism
MEPs will vote on a new counter-terrorism law, which will add to the EU list of terrorism crimes acts such as “foreign fighters” travelling to conflict zones to join terrorist groups and returning to the EU, and “lone wolves” preparing attacks. The new law will also provide for better protection and help for victims of terrorist attacks.
Wednesday
Thursday

Cutting carbon emissions

Emissions
MEPs will discuss how to curb greenhouse gas emissions further by means of the EU Emissions Trading System (ETS) and vote on a mandate for lead MEPs to start negotiations with member states.
Monday
Wednesday

Robotics

Robotics
The EU needs common rules for the fast-evolving field of robotics, say MEPs in a legislative resolution to be put to vote on Thursday. MEPs want EU ethical standards and rules to establish liability for accidents, particularly those involving driverless cars. A press conference is scheduled before Wednesday’s debate.
Wednesday

Greece

Demonstration of robotics

The MEPs will discuss the state of Greece’s bailout. This infoclip illustrates the economic recession and poverty in Greece.
Last Wednesday, several companies proposed demonstrations of robots and artificial intelligence on the premises of the EP.
Check the EP archives for added value to coverage of current affairs.

CETA

Lisbon Treaty

On the 30th October 2016, EU and Canada signed the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) & Strategic Partnership Agreement (SPA).
On Tuesday MEPs will debate the functioning of the EU, building on the potential of the Lisbon Treaty.
Ενημερωτικό δελτίο 13/02 - 19/02
Οι συνεδριάσεις ολομέλειας συνόδου και επιτροπών στο Στρασβούργο

Ο Πρωθυπουργός του Καναδά

Canadas ο πρωθυπουργός
Τζάστιν Τρουντό θα αντιμετωπίσει την πλήρη Κοινοβουλίου την Πέμπτη στις 11.00. Είναι η πρώτη φορά επίσκεψη από έναν Καναδό πρωθυπουργό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Πέμπτη 

CETA τελική ψηφοφορία

CETA
Κοινοβούλιο θα ψηφίσει για την ΕΕ-Καναδά συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (CETA), την Τετάρτη, μετά από μια πρωινή συζήτηση σχετικά με τη συμφωνία-ορόσημο, το οποίο έχει ως στόχο να ενισχύσει τα αγαθά και τις υπηρεσίες εμπορίου και των επενδυτικών ροών. Μόλυβδος ευρωβουλευτές θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Επίτροπο Εμπορίου Cecilia Malmström μετά την ψηφοφορία, στις 14.00. 
Τετάρτη

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Τρομοκρατία
Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν για ένα νέο νόμο κατά της τρομοκρατίας, η οποία θα προστεθεί στον κατάλογο των εγκλημάτων της τρομοκρατίας της ΕΕ ενεργεί όπως «ξένοι μαχητές" ταξιδεύουν σε ζώνες συγκρούσεων να ενταχθούν τρομοκρατικές ομάδες και επιστρέφοντας στην ΕΕ, και "μοναχικός λύκος" προετοιμασία επιθέσεις. Ο νέος νόμος θα προβλέπει επίσης καλύτερη προστασία και βοήθεια για τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων. 
Τετάρτη
Πέμπτη

Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

εκπομπές
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν πώς να περιορίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου περαιτέρω μέσω του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS) και να ψηφίσουν σχετικά με την εντολή για το μόλυβδο ευρωβουλευτές να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη. 
Δευτέρα
Τετάρτη

Ρομποτική

Ρομποτική
Η ΕΕ χρειάζεται κοινούς κανόνες για την ταχέως εξελισσόμενο τομέα της ρομποτικής, λένε οι ευρωβουλευτές σε ένα νομοθετικό ψήφισμα που θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη. Οι ευρωβουλευτές θέλουν ηθικά πρότυπα και τους κανόνες της ΕΕ για τη δημιουργία ευθύνη για ατυχήματα, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν χωρίς οδηγό αυτοκινήτων. Μια συνέντευξη Τύπου έχει προγραμματιστεί πριν από τη συζήτηση της Τετάρτης. 
Τετάρτη

Ελλάδα

Επίδειξη της ρομποτικής

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την κατάσταση της διάσωσης στην Ελλάδα. Αυτό infoclip απεικονίζει την οικονομική ύφεση και τη φτώχεια στην Ελλάδα.
Την περασμένη Τετάρτη, αρκετές εταιρείες πρότεινε διαδηλώσεις των ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη στις εγκαταστάσεις του ΕΚ.
Ελέγξτε τα αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστιθέμενη αξία για την κάλυψη της επικαιρότητας.

CETA

συνθήκη της Λισαβόνας

Στις 30 Οκτωβρίου 2016 της ΕΕ και του Καναδά υπέγραψαν τη Συνολική Συμφωνία Οικονομικής και Εμπορίου (CETA) & Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης (SPA).
Την Τρίτη οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τη λειτουργία της ΕΕ, με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας.


,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Archive

popular