Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Committee week in Brussels

Newsletter 23/01 - 27/01
Committee week in Brussels

CETA

 
International Trade Committee MEPs will vote on whether or not to approve the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) negociated with Canada. The full house will vote on the trade agreement in February. CETA can only enter into force with MEPs'approval.
Tuesday

Firearms

 
The provisional deal with the Council on the updated EU firearms directive, setting out the conditions under which private persons may lawfully acquire and possess guns or transfer them to another EU country is up for a vote in the Internal Market Committee.
Thursday

Waste reduction and recycling

 
More ambitious EU targets aiming to boost recycling of waste, packaging waste, vehicles, batteries and e-waste, and for reducing landfilling, will be up for a vote in the Environment Committee. Almost a third of EU municipal waste is still landfilled and less than half is recycled or composted, with wide variations among member states.
Tuesday

Firearms

CETA

Illustrations in a gun shop with customers, arms, guns, repair shop, gunsmith...
This infoclip illustrates three EU companies who will benefit from the EU-Canada agreement.
Have a look in the EP archives for added value to coverage of current affairs.

Antonio Tajani

Emilio Colombo

Have a look to our archive footage of the new elected President of the European Parliament, Antonio TAJANI.
Before the recent election, Emilio Colombo was the last Italian President of the European Parliament from 1977 to 1979.
Ενημερωτικό δελτίο 23/01 - 27/01
Εβδομάδα επιτροπών στις Βρυξέλλες 

CETA

& Amp? Nbsp?
Οι ευρωβουλευτές Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου θα ψηφίσουν για το αν πρέπει ή όχι να εγκρίνουν την πλήρη συμφωνία οικονομικής και Εμπορίου (CETA) η κατόπιν διαπραγματεύσεως με τον Καναδά. Το πλήρες σπίτι θα ψηφίσει για την εμπορική συμφωνία το Φεβρουάριο. CETA μπορεί να τεθεί σε ισχύ μόνο με MEPs'approval.
Τρίτη

πυροβόλα όπλα

& Amp? Nbsp?
Η προσωρινή συμφωνία με το Συμβούλιο σχετικά με το επικαιροποιημένο οδηγία πυροβόλων όπλων της ΕΕ, που καθορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ιδιώτες μπορούν νομίμως να αποκτήσουν και να έχουν τα όπλα ή να τα μεταφέρετε σε άλλη χώρα της ΕΕ είναι για μια ψηφοφορία στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς.
Πέμπτη 

μείωση των αποβλήτων και την ανακύκλωση

& Amp? Nbsp?
Πιο φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ με στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης των αποβλήτων, των απορριμμάτων συσκευασίας, τα οχήματα, τις μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά απόβλητα, καθώς και για τη μείωση της υγειονομικής ταφής, θα είναι για μια ψήφο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Σχεδόν το ένα τρίτο των αστικών αποβλήτων της ΕΕ εξακολουθεί να είναι σε χώρους υγειονομικής ταφής και λιγότερο από το μισό είναι ανακυκλωθούν ή να κομποστοποιηθούν, με μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. 
Τρίτη 

πυροβόλα όπλα

CETA

Σκίτσα σε ένα πυροβόλο όπλο κατάστημα με τους πελάτες, τα όπλα, πυροβόλα όπλα, κατάστημα επισκευής, οπλουργό ...
Αυτό infoclip απεικονίζει τρεις εταιρείες της ΕΕ που θα επωφεληθούν από τη συμφωνία ΕΕ-Καναδά.
Ρίξτε μια ματιά στα αρχεία του ΕΚ για την προστιθέμενη αξία για την κάλυψη της επικαιρότητας.

Antonio Tajani

Emilio Colombo

Ρίξτε μια ματιά σε αρχειακό υλικό μας του νέου εκλεγμένου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Antonio TAJANI.
Πριν από την πρόσφατη εκλογή του, Emilio Colombo ήταν η τελευταία ιταλική Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1977-1979.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Archive

popular